?

Log in

cgm_group's Journal

Name:
CGM - Tầng hầm
Location:
Website:
RSS
Membership:
Open
Posting Access:
Select Members , Moderated
Description:
Tầng hầm
Cross-gate Master
-Kẻ dẫn đường trụy lạc-Trụ sở truyện dịch của CGM .
Trụ sở chính : https://sites.google.com/site/cgmpjs hoặc wp của nhóm
Lj tồn tại để tự tung tự tác là chính :"> Join thì biết liền a~

Layout
Original code by jasperislove
New Banner by stardustyo
Code changed (bg img, bg header, font . . etc)by keichan90
Profile codes & images by coloriages

- - + - - Friends - - + - -

|*| E |*|

Utopia Psycho Pandas

|*| V |*|

GOFL
Tsud group
LYNX's Poisonous DreamStatistics